Secdeler Üzerine Fasıl – Tilavet Secdesi İle İlgili HadislerHadis No: 2751

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav), içerisinde secde ayeti olan süreyi okur, (ayetler geldikçe) secde ederdi, biz de secde ederdik. Öyle ki (izdiham sebebiyle) namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu.

Kaynak: Buhari, Sücudu’l-Kur’an 9, 8, 12; Müslim, Mesacid 103, (575); Ebu Davud, Salat 333, (1411, 1412, 141


Hadis No: 2752

Ravi: Rebi’a İbnu Abdillah

Tanım: Hz. Ömer (ra) cuma günü, minber üzerinde (hutbe verirken) Nahl süresini okumuş, secde ayetine gelince, minberden inip secde yapmış, halk da onunla birlikte secdeye kapanmıştır. Müteakip cumada da (aynı şekilde) aynı sureyi okumuş, secde ayetine gelince: “Ey insanlar, biz secde ayetlerine uymuyoruz. (Bunlar okununca) kim secde ederse isabet eder, kim de secde etmezse üzerine günah yoktur” der ve Hz. Ömer (ra) secde etmez. (Buhari’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Allah, secdeyi dilemezsek farz etmemiştir.”)

Kaynak: Buhari, Sücudu’l-Kur’an 10; Muvatta, Kur’an 16, (1, 206)


Hadis No: 2753

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: “Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var” der.”

Kaynak: Müslim, İman 133, (81)


Hadis No: 2754

Ravi: Ebu Temimeti’l’Hüceymi

Tanım: Ben sabah namazından sonra vaaz u nasihat ediyordum, bu esnada secde (ayeti okuyor ve secde) ediyordum. İbnu Ömer (ra) beni yasakladı. Ama ben O’nu dinlemedim. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp: “Ben Resulullah (sav)’ın arkasında namaz kıldım. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) ile de namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 335, (1415)


Hadis No: 2755

Ravi: Amr İbnu’l-As

Tanım: Resulullah (sav) bana Kur’an’dan onbeş secde ayeti okuttu. Bunrdan üçü Mufassal sürelerdedir. Hacc süresinde de iki secde ayeti var.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 328, (1401); İbnu Mace, İkamet 71, (1057)


Hadis No: 2756

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Şad süresi azaim-i sücud’dan değildir.Nitekim ben Resulullah (sav)’ı o sürede secde edip: “Davud (as) bu secdeyi tevbe secdesi olarak yaptı, biz ise şükür olarak yapıyoruz!” dediğini işittim.

Kaynak: Buhari, Sücudu’l-Kur’an 3, Enbiya 39; Ebu Davud, Salat 332, (1409); Tirmizi, Salat 405, (577); Nesai


Hadis No: 2757

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) Ve’n-necmi suresini okudu ve secde-i tilavette bulundu, beraberindekiler de secde ettiler. Ancak, aralarında bulunan Kureyşli bir ihtiyar yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü ve: “Bu bana yeter” dedi. İbnu Mes’ud der ki: “Ben sonra bu herifin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu Ümeyye İbnu Halef idi.” (Metin, Buhari’deki metindir)

Kaynak: Buhari, Sücudul-Kur’an 4, 1, Menakıbu’l-Ensar 29, Meğazi 7, Tefsir, Necm; Müslim, Mesacid 105, (676)


Hadis No: 2758

Ravi: Zeyd İbnu Sabit

Tanım: Resulullah (sav)’a Ve’n-necmi süresini okudum, bunda secde etmedi.

Kaynak: Buhari, Sücudu’l-Kur’an 6; Müslim, Mesacid 106, (577); Ebu Davud, Salat 329, (1404); Tirmizi, Salat


Hadis No: 2759

Ravi: Ebu Seleme

Tanım: Ebu Hüreyre (ra)’den naklettiğine göre, Ebu Hüreyre İza’s’Semaun-şakkat suresini okudu ve secde etti. Ben kendisine: “Ey Ebu Hüreyre seni secde eder görmüyor muyum!” dedim. Bana: “Resulullah’ı secde eder görmemiş olsaydım, bende secde etmezdim!” cevabını verdi.

Kaynak: Buhari, Sücudu’l-Kur’an 7, 6, Ezan 100, 102; Müslim, Mesacid 107; Muvatta, Kur’an 12, (1, 205); Ebu


Hadis No: 2760

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Biz Resulullah (sav)’la İza’s-Semaun-Şakkat süresinde ve İkra’ bismi Rabbikellezi halaka süresinde secde ettik.

Kaynak: Müslim, Mesacid 108, (578); Ebu Davud, Salat 331, (1407); Tirmizi, Salat 402, (573, 574); Nesai, İft


Hadis No: 2761

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Medine’ye (hicretle) geldiği günden beri mufassal surelerden hiç birinde secde etmemiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 329, (1403)


Hadis No: 2762

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), geceleyin yaptığı tilavet secdelerinde şöyle derdi: “Yüzüm, kendisini yaratan (maddi ve manevi çeşitli cihazlarla techiz, tezyin ve) tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan Zat’a secde etti.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 334, (1414); Tirmizi, Salat 407, (608); Nesai, İftitah 71, (2, 222)


Hadis No: 2763

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir adam gelerek dedi ki, “Ey Allah’ın Resulü! Gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım, secdem üzerine ağaç da secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim: “Allah’ım, secdem sebebiyle bana sevab yaz, onun hürmetine günahımı dök, onu senin nezdinde bana azık yap. Kulun Davud’dan kabul ettiğin gibi, onu benden kabul et.” İbnu Abbas (ra) der ki: “Bundan sonra, Resulullah (sav)’ın secde ayeti okuduğunu, (tilavet secdesi sırasında) o adamın kendisine, ağacın sözü olarak haber verdiği duanın aynısıyla dua ettiğini işittim.

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 33, (3420)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*