Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri İle İlgili HadislerHadis No: 2471

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir getirirdi. Rüku yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) aynı şeyi yapardı. Rükudan başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu, secdeden başını kaldırırken yapmazdı.” (Bir başka rivayette: “Bunu, secde ederken yapmazdı” denmiştir)

Kaynak: Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390); Tirmizi, Salat 190, (255); İbnu Mace, İkamet 1


Hadis No: 2472

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Bir diğer rivayette: “Başını rüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve: “Semi’allahu li-men hamideh, Rabbena ve leke’l-hamd. (Allah kendine hamdedeni işitir. Rabbimiz, hamd sanadır)” derdi” şeklinde gelmiştir. [Bu ibarenin elfazı Sahiheyn’e aittir.]

Kaynak: Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390)


Hadis No: 2473

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Buhari’nin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “İbnu Ömer (ra) namaza girince tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı.”

Kaynak: Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86


Hadis No: 2474

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Muvatta ve Ebu Davud’da gelen bir rivayette de şöyle denmiştir: “İbnu Ömer (ra) namaz için iftitah tekbiri getirince (namaza başlayınca), ellerini iki omuzu hizasına kadar kaldırırdı, rüküdan kalkınca daha aşağı kaldırdı.”

Kaynak: Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77); Ebu Davud, Salat 117, (721, 722, 741, 743)


Hadis No: 2475

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Muvatta’nın bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “(İbnu Ömer) eğilip doğruldukça her seferinde tekbir getirirdi. İbnu Cüreyc der ki: “Nafi’e (Yani İbnu Ömer ellerini) ilk kaldırmada öbürlerinden daha mı yukarı kaldırıyordu?” diye sordum. Bana: “Hayır! eşitti” dedi. Ben tekrar: “Öyleyse bana işaret et (göster)” talebinde bulundum. Göğsüne hatta daha aşağıya işaret etti.”

Kaynak: Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77)


Hadis No: 2476

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Ebu Davud’un bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırırdı. Sonra eller o halde iken tekbir getirirdi, rüküa giderdi. Sonra belini doğrultmak isteyince ellerini tekrar iki omuz hizasına kadar kaldırır ve, “Semiallahu li-men hamideh” derdi. Secdede ellerini kaldırmazdı. Rükudan önce getirdiği her bir tekbirde ellerini kaldırırdı ve bu hal namazın bitimine kadar devam ederdi.” Yine Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde: “Rükudan doğrulunca, secdeye eğilince (kaldırır), iki secde arasında kaldırmazdı” denmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 117, (721, 722, 741, 743)


Hadis No: 2477

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Nesai’nin rivayetinde şöyle gelmiştir: Resululah (sav) namaza girdiği zaman ellerini kaldırırdı. Rükuya gitmek istediği zaman, başını rüküdan kaldırdığı ve iki rek’at arasında kalktığı zaman aynı şekilde ellerini iki omuzunun hizasına kaldırırdı.”

Kaynak: Nesai, İftitah 1, 2,3, (2,121, 122)


Hadis No: 2478

Ravi: Alkame

Tanım: Size Resulullah (sav)’ın namazıyla namaz kıldırayım mı?” dedi ve namaz kıldı. Bu namazda ellerini bir kere iftitah tekbiri sırasında kaldırdı, başka kaldırmadı.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 119, (748); Tirmizi, Salat 191, (267), 188, (263); Nesai, İftitah 110, (2,196), 124


Hadis No: 2479

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette şöyle demiştir: “Resulullah (sav) her eğilip doğrulmalarda, kıyam ve oturmalarda tekbir getirirdi. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) de aynı şekilde tekbir getirirlerdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 119, (748); Tirmizi, Salat 191, (267), 188, (263); Nesai, İftitah 110, (2,196), 124


Hadis No: 2480

Ravi: Bera

Tanım: Resulullah (sav)’ı iftitah tekbiri alırken gördüm. Ellerini kulaklarına yakın kaldırmıştı. Sonra (namazdan çıkıncaya kadar) başka kaldırmadı.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 119, (762)


Hadis No: 2481

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Rivayete göre, halka namaz kıldırdığı zaman, her eğilip doğrulmada tekbir getirirdi. Kendisine: “Bu tekbirler de ne?” dendiği vakit: “Bu, Resulullah (sav)’ın namazıdır!” diye cevap verirdi.” (Bu hadis, Sahiheyn’in rivayetine lafzen uygundur. Ebu Davud ve Tirmizi’nin bir rivayetinde: “(Ebu Hüreyre) tekbir getirince parmaklarını açardı” denmiştir. Tirmizi’nin bir diğer rivayetinde “O eğilirken tekbir getirirdi” denmiştir)

Kaynak: Buhari, Ezan 115; Müslim, Salat 27-32, (392); Muvatta, Salat 19, (1, 76); Tirmizi, Salat 177, 198, (


Hadis No: 2482

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde: “Şayet Peygamber (sav)’ın ön cihetinde olsaydım koltuk altlarını görürdüm (kollarını öylesine yüksek kaldırırdı).”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 118, 119, (746, 763)


Hadis No: 2483

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Nesai’de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Ebu Hüreyre (ra) Beni Züreyk Mescidi’ne geldi ve dedi ki: “Üç şey var ki, Resulullah (sav) onları yapıyordu, halk ise terketmiş durumda… Namazda ellerini uzatarak kaldırırdı, (Fatihayı okuyunca kıraate geçmezden önce) bir miktar sükut buyurdu, secdeye varınca (ve secdeden kalkınca) tekbir getirirdi.”

Kaynak: Nesai, İftitah 6, (2, 124), 84, (2, 181-182), 184, (2, 236)


Hadis No: 2484

Ravi: Vail İbnu Hucr

Tanım: Anlattığına göre, Resulullah (sav)’ı, namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür.

Kaynak: Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-3


Hadis No: 2485

Ravi:

Tanım: Ebu Davud’da gelen bir diğer rivayette şöyle denir: “…Sonra Medine’ye geldim, gördüm ki (halk, namazı) üzerlerinde bürnuz ve kisalar olduğu halde kılıyor ve namaza başlarken ellerini göğüslerine kadar kaldırıyor.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 117, (723-729, 736, 737)


Hadis No: 2486

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette der ki: “Resulullah (sav)’la birlikte namaz kıldım. Tekbir getirdiği zaman ellerini kaldırıyor, sonra (elbisesine) gömülüyordu. Sonra sol elini sağ eliyle tutuyor, ellerini elbisesine sokuyordu, rükü yapmak istediği zaman ellerini çıkarıp sonra kaldırıyordu. Rüküdan başını kaldırmak isteyince de ellerini kaldırıyor, sonra secde ediyordu. (Secdede) yüzünü elleri arasına koyuyor idi. Keza başını secdeden kaldırınca da ellerini kaldırıyordu. Namaz bitinceye kadar (her rekatte böyle yapıyordu).”

Kaynak: Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-3


Hadis No: 2487

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette şöyle der: “Resulullah (sav) ellerini, omuzları hizasına kadar kaldırdı. Baş parmaklarını da kulaklarıyla, hizaladı, sonra tekbir getirdi.”

Kaynak: Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-3


Hadis No: 2488

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette: “Resulullah (sav)’ı iftitah tekbiriyle birlikte ellerini kaldırırken görmüştür.”

Kaynak: Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-3


Hadis No: 2489

Ravi: Said İbnu Haris el-Mualla

Tanım: Ebu Saidi’l-Hudri (ra) bize namaz kıldırdı. Secdelerden başını kaldırırken, secdeye giderken, iki(nci) rek’atten kalkarken, tekbirlerini cebri (sesli) olarak getirdi ve sonunda: “Resulullah (sav)’ı böyle yapar gördüm!” diye açıklamada bulundu.”

Kaynak: Buhari, Ezan 144


Hadis No: 2490

Ravi: Mutarrif İbnu Abdillah

Tanım: Ali İbnu Ebi Talib (ra)’in arkasında ben ve İmran İbnu Husayn beraber namaz kıldık. Ali (ra) secde edince tekbir getiriyor, başını kaldırınca tekbir getiriyor, iki(nci) rek’atten kalkınca yine tekbir getiriyordu.” (Nesai’nin rivayetinde şöyle denmiştir: “Her eğilme ve her kalkmada tekbir getirir, rüküyu tamamlardı.”)

Kaynak: Buhari, Ezan 144, 115, 116; Müslim, Salat 33, (393); Ebu Davud, Salat 140, (835); Nesai, Sehv 1, (3,


Hadis No: 2491

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) farz namaza kalkınca tekbir getirir, ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Kıraatini tamamlayıp rüküya gitmek isteyince aynı şeyi yapardı. Rüküdan kalkınca da aynı şeyi yapardı. Oturur vaziyette iken ellerini hiçbir surette kaldırmazdı. İki(nci) secdeden de kalkınca ellerini aynı şekilde kaldırır ve tekbir getirirdi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 118, (744)


Hadis No: 2492

Ravi: Ebu Kılabe

Tanım: İbnu Hüveyris (ra), Resulullah (sav)’ın (namaza başlarken) tekbir getirdiği, rüküya gittiği, rüküdan başını kaldırdığı zaman, kulağının üst kısmına ulaşıncaya kadar ellerini kaldırdığını görmüştür.

Kaynak: Buhari, Ezan 84; Müslim, Salat 24-26 (391); Ebu Davud, Salat 118, (745); Nesai, 85, (2, 182); İbnu M


Hadis No: 2493

Ravi: Nadr İbnu Kesir es-Sa’di

Tanım: Abdullah İbnu Tavus, Mescidü’l-Hayf’da yanibaşımda namaz kıldı. İlk secdeyi yapıp secdeden başını kaldırdığı zaman ellerini yüzünün hizasına kadar kaldırmıştı. Ben bunu hoş bulmadım ve Vüheyb İbnu Halid’e söyledim. Vüheyb ona: “Sen hiç kimsede görmediğin birşey mi yapıyorsun?” dedi. Ancak Tavus cevaben: “Babamın onu yaptığını gördüm. Üstelik babam şunu da söylemişti: “İbnu Abbas (ra)’ın böyle yaptığını gördüm. Üstelik onun: “Resulullah (sav) bunu yapıyordu” demiş olmasından başka bir şey de bilmiyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 117, (740); Nesai, İftitah 177, (2, 232)


Hadis No: 2494

Ravi: Meymun el-Mekki

Tanım: Meymun el-Mekki, Abdullah İbnu Zübeyr (ra)’i gördüğünü ve kendilerine namaz kıldırdığını anlatmıştır. Devamla der ki: “Abdullah namazda kıyam, rükü, secde ve secdeden kıyama kalkma esnalarında elleriyle işaret yapıyordu (ellerini kaldırıyordu). İbnu Abbas (ra)’a gittim. Ve: “İbnu Zübeyr’i hiç kimsede görmediğim bir tarzda namaz kılıyor gördüm” deyip onun namazda yaptığı işareti anlattım. Bana: “Eğer Resalullah (sav)’ın namazını görmekten hoşlanırsan, Abdullah İbnu Zübeyr’in namazına uy!” dedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 1l7,(739)


Hadis No: 2495

Ravi: İmran İbnu’l-Husayn

Tanım: Bende basur vardı. Namazı nasıl kılacağım diye Resulullah (sav)’a sordum. “Ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 18, 17, 19; Ebu Davud, Salat 179, (951, 952); Tirmizi, Salat 274, (372); Nes


Hadis No: 2496

Ravi: İmran İbnu’l-Husayn

Tanım: Diğer bir rivayette geldiğine göre, İmran Resulullah (sav)’a kişinin oturarak kılacağı namaz hususunda sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Ayakta kılarsa bu efdaldir. Kim de oturarak kılarsa, ona ayakta kılanın ecrinin yarısı verilir. Kim de yatarak kılarsa ona da oturarak kılanın ecrinin yarısı verilir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 18, 17, 19; Ebu Davud, Salat 179, (951, 952); Tirmizi, Salat 274, (372); Nes


Hadis No: 2497

Ravi: Abdullah İbnu Şakik

Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye: “Resulullah () oturarak namaz kılar mıydı?” diye sordum. Bana şu cevabı verdi: “Evet! Halk -veya yaş demişti- O’nun dermanını kesince (yani insanların meseleleriyle ömrünü tüketince, dermandan kesilince demektir).”

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 20, Teheccüd 16; Müslim, Salatul-Müsafirin 112, 115, (731, 732); Muvatta, Cu


Hadis No: 2498

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) oturarak namaz kılar, oturduğu halde kıraat buyurur, kıraatinden takriben otuz-kırk ayet kalınca kalkar, kıraatına ayakta devam eder, sonra rüküya ve secdeye giderdi. ikinci rek’atte aynen bunun gibi yapardı. Namazı bitince, ben uyanıksam benimle konuşurdu, uyuyor isem yatardı.

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 20, Teheccüd 16; Müslim, Salatul-Müsafirin 112, 115, (731, 732); Muvatta, Cu


Hadis No: 2499

Ravi:

Tanım: Nesai’de gelen bir rivayette şöyle denmiştir: “Resulullah (sav)’ı (oturarak namaz kılarken) bağdaş kurma şeklinde oturmuş gördüm.” (Nesai der ki: “Bu hadisin hatalı olduğu kanaatindeyim.”)

Kaynak: Nesai, Kıyamu’l Leyl, 18, 22, (3, 219-224)


Hadis No: 2500

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav)’ın ölümüne yakın, farzlar dışındaki namazlarının çoğu oturarak idi. Ona göre, amellerin en güzeli, az da olsa devamlı olanı idi.

Kaynak: Nesai, Kıyamu’l-Leyl 19, (3, 222)


Hadis No: 2501

Ravi: Hafsa

Tanım: Resulullah (sav)’ın, nafile namazlarını kılarken, ölümüne bir yıl kalıncaya kadar hiç oturduğunu görmedim. Bundan sonra hep oturarak kıldı. Namazda sureyi hep tertil üzere okurdu. Bundan dolayı o sure, aslında ondan daha uzun olan sureden daha uzun görünürdü.

Kaynak: Müslim, Müsafirin 118, (733); Muvatta, Cum’a 20, (1, 137); Tirmizi, Salat 275, (373); Nesai, Kıyamu’


Hadis No: 2502

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Bana Resulullah (sav)’ın: “Kişinin oturarak kıldığı (nafile) namaz, normal şekilde kıldığı namazın (sevapça) yarısına denktir” buyurduğu söylenmişti. (Kendisinden sormak üzere) derhal yanına gittim. Varınca, Efendimizi oturarak namaz kılıyor buldum. Elimi başının üzerine koydum. Bana: “Ey Abdullah İbnu Amr! Meselen nedir?” dedi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, bana “Kişinin oturarak kıldığı namaz, normal namazın yarısına denktir” buyurduğunuz söylendi. Halbuki siz de oturarak kılıyorsunuz?” dedim. Aleyhissalatu vesselam: “Evet öyledir. Ancak ben sizlerden biri gibi değilim” cevabını verdi.

Kaynak: Müslim, Müsafirin 120, (735); Muvatta, Salatu’l-Cema’a 20, (1, 136, 137); Ebu Davud, Salat 179, (950


Hadis No: 2503

Ravi: Muharib İbnu Disar

Tanım: Huzeyfe (ra), namaz kılmakta olan ve bu sırada belini tam doğrultamayan bir adam görmüştü. Namazdan çıkınca: “Sırtında bir rahatsızlığın mı var?” diye adama sordu. “Hayır!” cevabını alınca: “Şayet, bu halin üzere ölecek olsan Resulullah (sav)’ın sünnetine muhalefet üzere ölürsün” dedi. (Rezin ilavesidir; Derim ki: “Bu rivayet Buhari’de şu şekilde gelmiştir: “Huzeyfe, (namazda) rükü ve secdesini tamamlayan bir adam gönnüştü. Namazını kılıp bitirince Huzeyfe (ra) ona: “Sen namaz kılmadın. Eğer ölecek olsan, Allah’ın Muhammed (sav)’i yarattığı fıtrattan başka bir fıtrat üzere ölürsün” dedi. Gerçeği Allah, bilir.”)

Kaynak: Buhari, Ezan 119,132


Hadis No: 2504

Ravi: Ebu Hazım

Tanım: Sehl İbnu Sa’d (ra) demişti ki: “İnsanlara, namazda sağ elini sol kolu üzerine koysun” diye emredilmişti.” Ebu Hazım devamla der ki: “Ben onun (Sehl’in), bu hadisi Resulullah (sav)’a nisbet ettiğini biliyorum.”

Kaynak: Buhari Ezan 89; Muvatta, Kasru’s-Salat 47, (1, 869)


Hadis No: 2505

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Anlattığına göre, namaz kılarken sol elini sağ eline koymuştur. Bunu gören Resulullah (sav) (bizzat elleriyle tutarak) sağ elini sol elinin üzerine koymuştur.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 120, (755); Nesai, İftitah 10, (2, 126)


Hadis No: 2506

Ravi: Vail İbnu Hucr

Tanım: Resulullah (sav)’ı namazda kıyamda iken, sağ eliyle sol elinin üstünden tutmuş gördüm.

Kaynak: Nesai, İftitah 9, (2,125,126)


Hadis No: 2507

Ravi: İsmail İbnu Ümeyye

Tanım: Nafi’ merhuma namazda ellerinin parmaklarını kenetleyen kimse hakkında sormuştum. Bana: “Bu hususta Abdullah İbnu Ömer (ra)’i işittim: “Bu, Allah’ın gadabına uğrayanların namazıdır” demişti” diye cevap verdi. (Rezin’in ilave ettiği bir rivayette de şöyle denmiştir: “İbnu Ömer (ra), namazda kuud halinde (otururken) sol elini kabası üzerine dayanan bir adam görmüştü, hemen müdahale ederek: “Böyle oturma, zira azaba uğrayanlar bu şekilde otururlar!” dedi.)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 187, (993,994)


Hadis No: 2508

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Namazın) sünnetlerinden biri namazda (sağ) avucu (sol) avuç üzerine koyup, her ikisini birlikte göbeğin altına yerleştirmektir.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 120, (756)


Hadis No: 2509

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) namazda ihtisarı (elleri böğre koymayı) yasakladı.

Kaynak: Buhari, Amel fi’s-Salat 17; Müslim, Mesacid 46, (645); Ebu Davud, Salat 176,(947); Tirmizi, Salat 28


Hadis No: 2510

Ravi: Aişe

Tanım: Hz. Aişe (ra), kişinin ellerini (ihtisar yaparak) böğrüne koymasını mekruh addeder ve: “Bunu yahudiler yapar” derdi.

Kaynak: Buhari, Enbiya 50


Hadis No: 2511

Ravi:

Tanım: Rezin’in rivayet ettiği diğer bir hadiste: “Resulullah ihtisarı (eli böğre koymayı) namazda ve namaz dışında yasakladı” demiştir.

Kaynak: Rezin


Hadis No: 2512

Ravi: Ziyad İbnu Sübeyh el-Hanef’i

Tanım: İbnu Ömer (ra)’in yanı başında namaz kıldım. Ellerimi de böğürlerime koydum. Namazı bitirince: “Bu, namazda haç(a benzemek)dir, Resulullah (sav) bunu yasaklamıştı” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 160, (903); Nesai, İftitah 12 (2,127)


Hadis No: 2513

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Anlatıldığına göre, ayaklarının arasını bitiştirerek namaz kılan bir adam görmüştü. Şöyle söylendi: “(Bu adam) sünnete muhalefet etti. Ayaklarını sırayla dinlendirse daha iyidir.”

Kaynak: Nesai, İftitah 13, (2,128)


Hadis No: 2514

Ravi: Ümmü Kays Bintu Mihsan

Tanım: Resulullah (sav) yaşlanıp biraz şişmanlayınca, namaz kıldığı yerde bir sütun bulundurdu namazda ona dayandı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 177, (948)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*