Kimlere Lanet Etmek CaizdirBir çok kimselerin dilleri ona buna la’net etmeye alışmış bulunmaktadır. Halbuki bu büyük bir günahtır. Lisanları bundan muhafaza lazımdır. Meselenin ehemmiyetine mebni buna dair biraz malumat verilmesini faideli görmekteyim. Binaenaleyh “Minhacüssünne” den aşağıki satırları hulasaten naklediyoruz. Hud 11/18 ayeti cellesi, zulmün lanete sebep olduğunu iktiza ediyor fakat bunun mucebi, ya tevbe ile veya günahı mahveden hasenat ile veya günahları örten mesaib gibi racih bir arıza ile mürtefi olabilir.  Artık insan nereden bilebilir ki, Yezid veya ulamadan her hangi bir şahıs , yapmış olduğu zulüm günahından tevme etmemiştir veya zulmünü mahvedecek hasenatta bulunmamıştır veya zulmünü mükeffir olacak yani ; setr ve mahvedecek musibetlere düçar olmamıştır veya Allah Teala onu mağfiretine mazhar etmeyecektir ?

Halbuki, Kur’anı Kerimde şöyle buyurulmuştur . Nisa 4/48; Binaenaleh Hak Taala Hazretleri, şirkten başka her hangi bir zulmü, her hangi bir günahı dilerse afv buyurur. Artık filan şahıs, mutlaka zalimdir, mutlaka azaba uğrayacaktır, diyerek hakkında lanet han olmak nasıl caiz olabilir ?

Eğer muayyen bir şahıs hakkında la’net, şer’an sabit ise onun hakkında lanet edilmesi caizdir. Ebu Cehle, Ebu Lehebe lanet edilmesi gibi. Fakat böyle olmayan muayyen bir kafire, mesela ; zamanımızdaki bir mulhide lanet edilmesi muhataralıdır. Çünkü olabilir ki o; ihtida eder, taib ve müstağfir olur, indallah mukareblerden olarak vefat eyler. Artık onun melun olduğuna nasıl hükmedilebilir ? Ve onun lanete hedef olması nasıl istenilebilir ? Böyle bir lanet, onun küfür ve fisk üzere ölmesini istemektir. Bu adeta bir şahsın küfrüne , fıskına rızayı tazammun eder, küfre rıza ise küfürdür.

İbni Hacer-i Mekki diyor ki: İmamlarımızın kaidelerine uygun olan da budur. Çünkü onlar, sarahaten bildirmişlerdir ki: Muayyen bir şahsa lanet caiz değildir. Meğer ki küfr üzere öldüğü malum bulunsun. Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi.

Artık muayyen bir kafir hakkında böyle lanet edilmesi, muhataralı olup caiz görülmeyince fasık veya zalim olan muayyen bir Müslüman hakkında caiz olmayacağı evveliyette kalır.

Denilse ki : Yezide lanet caiz midir? Çünkü o, Hazreti Hüseynin katilidir veya katlini emr etmiştir. Deriz ki: Bu asla sabit olmamıştır. Bir kere Hazreti Hüseyni binefsihi katl etmediği zahirdir, katline emir verip vermediği hususunda ise muhtelif şayialar vardır. Artık sait olmadıkça “Hazreti Hüseyni o öldürmüştür” veya “öldürmesine o emir vermiştir”denilmesi caiz olamaz. Bir müslümanı tahkik ve tesbit edilmeksizin katl gibi bir kebireye nisbet etmek caiz değildir. Nebiyi Zişan Efendimiz, ehli kıbleye lanet edilmesini nehy buyurmuştur. Bir Müslüman bir takım masiyetleri irtikab etmekle kafir olmaz. Ehli sünnet mezhebi budur. ( İhya şerhi c:7 s.488)

Kaynak: Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları – Ömer Nasuhi Bilmen s.132
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*