Hayızlı Ve Hayızlı İle İlgili Hükümler İle İlgili HadislerHadis No: 3810

Ravi: Enes

Tanım: Yahudilerin şöyle bir adeti vardı: İçlerinde bir kadın adet görmeye başlayınca, onunla beraber yiyip içmezler, evlerde beraber oturup kalkmazlardı. Bu durumu Ashab (ra) Resulullah (sav)’a sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal buyurdu. (Mealen): “(Ey Muhammed!) Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar. De ki: “O bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan uzak kalın. Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size buyurduğu yoldan yaklaşın…” (Bakara 222) ayeti üzerine Resulullah (sav): “Kadınlarınızla nikah (zevciyat muamelesi) dışında her şeyi yapın!” buyurdu. Bu ruhsat yahudilere ulaşınca: “Bu adam ne yapmak istiyor? Bize muhalefet etmediği bir şey bırakmadı!” dediler. (Bu sözü işiten) Üseyd İbnu Hudayr ve Abbad İbnu Bişr (ra) gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! yahudiler şöyle şöyle söylüyorlar” diye haber verdiler. “Biz kadınlarla beraber oturup kalkmıyacak mıyız?” dediler. Resulullah (sav)’ın rengi öylesine değişti ki, biz onlara kızdığını zannettik. Onlar da hemen çıkıp gittiler. Derken onlar yolda Resulullah’a gönderilen hediye sütle karşılaştılar. Resulullah o sütü hemen bunların peşisıra içmeleri için gönderdi. Böylece anladılar ki, Aleyhissalatu vesselam kendilerine gücenmemiştir.

Kaynak: Müslim, Hayz 16, (302); Ebu Davud, Nikah 47, (2165); Tirmizi, Tefsir, Bakara, (2981); Nesai, Taharet


Hadis No: 3811

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim hayızlının fercine veya bir kadının dübürüne (arka uzvuna) temas ederse veya kahine uğrarsa Muhammed’e indirilenden teberri etmiş (yüz çevirmiş) olur.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 102, (135); İbnu Mace, Taharet 122, (639)


Hadis No: 3812

Ravi: Aişe

Tanım: Bizden biri hayızlı olur, Resulullah (sav) da onunla mübaşeret etmek dilerse, ona, hayız olur olmaz izarını bağlamasını emreder, sonra mübaşeret ederdi. Sizden hanginiz, nefsine, Resulullah (sav)’ın nefsine hakim olduğu kadar hakim olur?” (Ebu Davud’un bir rivayetinde, “fevr” (evvelinde -ki “hayz olur olmaz” diye karşıladık-) yerine “fevh” denilmiştir (ki bu da “çoğunda” ve “evvelinde” ma’nasına gelir)

Kaynak: Buhari, Hayz 5; Müslim, Hayz 1, 4, (293, 295); Ebu Davud, Taharet 107, (267, 268, 273); Tirmizi, Tah


Hadis No: 3813

Ravi: Cümay’ İbnu Umayr

Tanım: Ben, annem ve teyzemle birlikte Hz. Aişe (ra)’nin yanına girdim. Onlar Hz. Aişe ye: “Hayızlı iken, sizlerle Aleyhisalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu?” diye sordular. Aişe validemiz: “Hayız olduğumuz zaman bize, geniş bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze iltizamda (temasta) bulunurdu.”

Kaynak: Nesai, Hayz 12,13, (1, 189)


Hadis No: 3814

Ravi:

Tanım: Muvatta’nın rivayetinde şöyledir: “Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Ömer (ra), Hz. Aişe’ye göndererek -kişi, hayızlı olan hanımıyla mübaşerette bulunabilir mi?- diye sordurdu. Hz. Aişe radıyallahu anha: “Kadının alt kısmına izarını bağlatsın sonra onunla mübaşerette bulunsun” cevabını verdi.”

Kaynak: Muvatta, Taharet 95, (1, 58)


Hadis No: 3815

Ravi:

Tanım: Ebu Davud ve Nesai’nin bir rivayetinde şöyle denmektedir: “Resulullah (sav) zevcelerinden bir kadınla hayızlı olduğu halde mübaşeret ederdi. Yeter ki, uyluklarının ortasına kadar izarı uzanmış olsun veya dizleri örtülü bulunsun.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 107, (267, 268, 273); Nesai, Hayz 12,13, (1, 189)


Hadis No: 3816

Ravi: Zeyd İbnu Eşlem

Tanım: Bir adam, Resulullah (sav)’a sordu: “(Ey Allah’ın Resulü!) Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?” Resulullah (sav): “Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin”

Kaynak: Muvatta, Taharet 93,(1, 57)


Hadis No: 3817

Ravi: Muaz

Tanım: Ey Allah’ın Resulü! dedim, “hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?” “İzarın yukarısı, ancak bundan da sakınsan daha iyi olur!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 83, (212, 213)


Hadis No: 3818

Ravi: İkrime

Tanım: Resulullah (sav)’ın zevcelerinden birinden naklen anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam, hayızlı hanımlarıyla bir mübaşerette bulunmak dileyince hanımının ferci üzerine bir şey örterdi…”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 107, (272)


Hadis No: 3819

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi, hayızlı karısıyla cinsi münasebette bulunursa (hatasına kefaret olarak) yarım dinar tasadduk etsin”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 103, (136, 137); Ebu Davud, Taharet 106, (264, 265, 266); Nesai, Taharet 182, (1, 1


Hadis No: 3820

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir rivayette ise şöyle denmiştir: “Kişi hayızlı hanımına, hayız halinin başlangıcında, kan kırmızı renkte iken temas öderse bir dinar tasadduk etsin. Kanın kesilmeye yüz tutup akıntının sarardığı zaman temas eden, yarım dinar tasadduk etsin.” (Tirmizi der ki: “Bu hadis İbnu Abbas (ra)’dan mevkuf (kendi sözü) olarak da rivayet edilmiştir.”)

Kaynak: Tirmizi, Taharet 103, (136, 137)


Hadis No: 3821

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ebu Davud’un bir rivayetinde hayızlı karısına temas eden kimse hakkında Resulullah (sav)’ın: “Bir veya yarım dinar tasadduk etsin” dediği kaydedilmiştir. Ebu Davud der ki: “Bu rivayet (yani İbnu Abbas’ın “bir veya yarım…” diyerek yaptığı rivayet) sahihtir, ( diğer “…yarım dinar…” diyen rivayet bu kadar kavi değildir.)”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 106, (264, 265, 266)


Hadis No: 3822

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir rivayette şöyle denmiştir: “Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar, kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder.”

Kaynak: Nesai, Taharet 182, (1, 153); İbnu Mace, Taharet 123, (640)


Hadis No: 3823

Ravi: Aişe

Tanım: Ben hayızlı iken Resulullah (sav)’ın başını yıkardım.

Kaynak: Buhari, Hayz 2, İ’tikaf 2, 3, 4, 19, Libas 76; Müslim, Hayz 10, (297); Muvatta, Taharet 102, (1, 60)


Hadis No: 3824

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), ben hayızlı iken kucağıma yaslanır ve Kur’an okurdu.

Kaynak: Buhari, Hayz 13, Tevhid 52; Ebu Davud, Taharet 103, (260); Nesai, Hayz 16, (1, 191)


Hadis No: 3825

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), (bir gün) bana (kendisi mescidde iken) “Humra’yı bana getiriyor!” buyurdular. “Hayızlıyım” diye cevap verdim. “Senin hayızın elinde değil ki!” dediler.

Kaynak: Müslim, Hayz 11, (298); Ebu Davud, Taharet 104, (261); Tirmizi, Taharet 101, (134); Nesai, Hayz 18,


Hadis No: 3826

Ravi: Meymune

Tanım: Resulullah (sav) bizden biri hayızlı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kur’an okurdu. Bizden birimiz hayızlı iken Resulullah’ın humrasını mescide taşır ve yayardı.

Kaynak: Nesai, Hayz 19, (1, 192)


Hadis No: 3827

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Kendisinden rivayete göre, cariyeleri hayızlı oldukları halde ayaklarını yıkarlar, humrasını kendisine verirlerdi.

Kaynak: Muvatta, Taharet 88, (1, 52)


Hadis No: 3828

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Ben, Resulullah (sav) ile birlikte kadife bir örtünün altında yatıyordum. Ay halimin başladığını farkettim. Hemen örtünün altından kayıp hayız elbisemi bulup giyindim. Resulullah (sav): “Hayız mı oldun?” buyurdular. “Evet!” dedim. Beni yanına çağırdı, örtünün altında beraber yattık.

Kaynak: Buhari, Hayz 4, 21, 22, Savm 24; Müslim, Hayz 5, 1, (296); Nesai, Taharet 179, (1, 149,150)


Hadis No: 3829

Ravi: Umare İbnu Gurab

Tanım: Anlattığına göre, bir halası kendisine Hz. Aişe radıyallahu anha’dan şöyle sorduğunu anlatmıştır: “Birimiz hayız olduğumuz zaman kocamızla ayrı yatmamız mümkün değil, tek yatağımız var.” Hz. Aişe şu cevabı vermiştir: “Ben sana Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın yaptığını anlatayım: “Bir gece eve girdi. Ben o sırada ay hali görüyordum. Mescidine geçti. -Ebu Davud der ki: “Bundan maksad evindeki namazgahıdır.- (Orada namaz kıldı), fakat bir türlü ayrılmadı. Derken benim gözlerim kapanmış, soğuk da onu üşütmüş. Gelip “Bana yaklaş!” dedi. Ben de: “Hayızlıyım!” dedim. Resulullah (sav): “Öyle de olsa! Uyluklarını aç!” dedi. Uyluklarımı açtım. Göğüs ve yanağını uyluklarımın üzerine koydu. Ben de üzerine eğildim. Isınıp uyuyuncaya kadar böyle durduk.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 107, (270)


Hadis No: 3830

Ravi: Aişe

Tanım: Ben hayızlı iken su içer, sonra kabı Resulullah (sav)’a verirdim, O da ağzını, ağzımın değdiği yere koyardı.

Kaynak: Müslim, Hayz 14, (300); Ebu Davud, Taharet 103, (259); Nesai, Taharet 177, (1, 148)


Hadis No: 3831

Ravi: Aişe

Tanım: Ebu Davud ve Nesai’de de şu rivayet gelmiştir: “Ben ay halinde iken etli kemiği dişleyerek yer, sonra da Resulullah (sav)’a uzatırdım. O da ağzını, tam ağzımı koymuş bulunduğum yere koyar(ak yer)dı.”

Kaynak: Nesai, Taharet 177, (1, 148); Ebu Davud, Taharet 103, (259)


Hadis No: 3832

Ravi:

Tanım: Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyle: “Şureyh İbnu Hani, Hz. Aişe radıyallahu anha’ya: “Bir kadın hayızlı iken kocası ile birlikte yemek yer mi?” diye sordu. Hz. Aişe “Evet dedi, benim kanamam varken Resulullah aleyhissalatu vesselam beni çağınrdı, ben de onunla birlikte yerdim. (Bu sırada) etli kemiği alır, (bana uzatır, önce benim başlamam için) bana yemin verirdi. Ben de onu alır ve bir miktar dişler (sonra Resulullah’a uzatırdım). O da ağzını, kemikte tam benim ağzımı koyduğum yere koyar(ak yemeye başlar )dı. İçecek bir şey istediği olur, getirince ondan önce benim içmem için bana yemin verirdi, bunun üzerine ben de kabı alır bir miktar içer, sonra bırakırdım. Bu sefer onu Aleyhissalatu vesselam alır, kabın tam benim ağzımı koyduğum yerine ağzını koyarak içerdi.”

Kaynak: Nesai, Taharet 177, (1, 148)


Hadis No: 3833

Ravi: Abdullah İbnu Şad el-Ensari

Tanım: Resulullah (sav)’a hayızlı kadınlarla beraber yemek hususunda sordum. “Onunla beraber yiyin!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 100, (133)


Hadis No: 3834

Ravi: Aişe

Tanım: Anlattığına göre, bir kadın kendisine: “Temizlendiğimiz zaman kıldığımız mutad namaz bize yeter mi (hayızlı iken kılamadıklarımızın kazası gerekir mi?)” diye sormuş, o da şu cevabı vermiştir: “Sen Haruriyye (Harici) misin? Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam’la beraberken ay hali gördüğümüzde, tutamadığımız oruçları kaza etmemizi söylerdi, fakat namazların kazasını söylemezdi.”

Kaynak: Buhari, Hayz 20; Müslim, Hayz 67, (335); Ebu Davud, Taharet 105, (262, 263); Tirmizi, Taharet 97, (1


Hadis No: 3835

Ravi: Ümmü Büsse

Tanım: Hacc yapmıştım. Hacc sırasında Ümmü Seleme radıyallahu anha’ya uğradım. Kendisine, “Ey mü’minlerin annesi, Semüre İbnu Cündüb radıyallahu anh, kadınlara, hayız sırasında kılınmayan namazların kazasını emrediyor (ne dersiniz)?” diye sordum, şu cevabı verdi: “Hayır, kaza etmezler. Resulullah aleyhissalatu vesselam kadınlarından biri, nifas sebebiyle kırk gece (namaz kılmadan) dururdu da, Resulullah (sav) nifas namazını kaza etmesini emretmezdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 121, (312)


Hadis No: 3836

Ravi: Aişe

Tanım: Kanama gören hamile kadın hakkında şunu söylemiştir: “Böyle bir kadın namazı bırakır.”

Kaynak: Muvatta, Taharet 100, (1, 60) [İmam Malik bu rivayeti belağ (senetsiz) olarak kaydetmiştir.]


Hadis No: 3837

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Ne hayızlı kadın ne de cünüp kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 98, (131)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*