Cenaze Namazı İle İlgili HadislerHadis No: 3045

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevab vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 69; Müslim, Cenaiz 57, (946); Ebu Davud, Cenaiz 45, (3168); Nesai, Cenaiz 54, 59, (4,


Hadis No: 3046

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav), Necaşi rahimehullah’ın vefatını, ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabıyla musallaya gitti, orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Muvatta, Cenaiz 14,


Hadis No: 3047

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Sahiheyn ve Nesai’de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: “[Resulullah (sav)] Necaşi’nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: “Kardeşiniz için (Allah’tan) mağfiret taleb edin” dedi ve başka bir şey söylemedi.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 4, 55, 61, 65, Menakibu’l-Ensar 38; Müslim, Cenaiz 62, 63, (951); Nesai, Cenaiz 76, (


Hadis No: 3048

Ravi: Abdurrahman İbnu Ebi Leyla

Tanım: Zeyd İbnu Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum, dedi ki: “Resulullah o tekbirleri getirirdi.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 72, (957); Ebu Davud, Cenaiz 58, (3197); Tirmizi, Cenaiz 37, (1023); Nesai, Cenaiz 76


Hadis No: 3049

Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman

Tanım: Hz. Enes İbnu Malik (ra) (cenaze) namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine (üç sefer tekbir getirdiği) söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 65, (Bunu ta’lik olarak, bab başlığında zikretmiştir)


Hadis No: 3050

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ravinin anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatihayı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: “Bu, sünnettendir!” diye cevap vermiştir.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 66; Ebu Davud, Cenaiz 59, (3198); Tirmizi, Cenaiz, 39, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4,


Hadis No: 3051

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer, cenaze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 19, (1, 226)


Hadis No: 3052

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona İhlasla dua edin.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 60, (3199); İbnu Mace, Cenaiz 23, (1497)


Hadis No: 3053

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Ravi, anlattığına göre, kendisine: “Cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın?” diye sorulmuştu. Dedi ki: “Ailesinin evinden takibe başlarım, yere kondu mu tekbir getirir, Allah’a hamd, Resulüne salat eder, sonra şu duayı okurum: “Ya Rabbi o senin abdindir, abdinin oğludur, cariyenin oğludur. O, senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed’in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdi, sen onu (bizden) daha iyi bilirsin. Ey Allahım, eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsanı artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allahım, bizi (ona kılınan namazın) ecrinden mahrum etme, ondan sonra bize fitne verme.”

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 17, (228)


Hadis No: 3054

Ravi: Avf İbnu Malik

Tanım: Resulullah (sav) bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledik: “Allahım, şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan pak eyle, tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır.” Avf (ra) der ki: “(Resulullah’ın bu dualarını işitince) o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 86, (963); Tirmizi, Cenaiz 38, (1026); Nesai, Cenaiz 77, (4, 73)


Hadis No: 3055

Ravi: Hasan Basri

Tanım: Ravi “Çocuk üzerine Fatiha okunur” der ve şöyle dua ederdi: “Ey Allahım, bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, (ahiret) azığı ve ücret yap.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 66, (Bab başlığında senetsiz olarak geçmiştir.)


Hadis No: 3056

Ravi: Ata

Tanım: Resulullah (sav) oğlu İbrahim (ölünce) üzerine namaz kıldırdı. O zaman çocuk yetmişinci gününde idi.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 53, (3188)


Hadis No: 3057

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Çocuk (doğumunda) ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz, varis olmaz, ona da varis olunmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 43, (1032); İbnu Mace, Cenaiz 26, (1508)


Hadis No: 3058

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’ın oğlu İbrahim onsekiz aylık iken öldü; Aleyhissalatu vesselam, üzerine namaz kılmadı.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 53, (3187)


Hadis No: 3059

Ravi: Nafi’ İbnu Ebi Galib

Tanım: Enes, bir erkeğin cenaze namazını kıldırmıştı. Başının yanında durdu. Dört kere tekbir getirdi. Bir kadın üzerine de namaz kıldırdı. Kadının arka tarafında durdu, dört kere tekbir getirdi. Kendisine, “Resulullah böyle mi yapardı?” dendi. “Evet!” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 57, (3194); Tirmizi, Cenaiz 45, (1034)


Hadis No: 3060

Ravi:

Tanım: Hz. Osman, Hz. Ebu Hüreyre, İbnu Ömer (ra) hazeratı erkek ve kadınların cenazeleri için namaz kılardı. Erkekleri imamın yanına, kadınları da kıble cihetine koyarlardı.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 24, (1, 230)


Hadis No: 3061

Ravi: Muhammed İbnu Ebi Harmele

Tanım: Zeyneb Bintu Ebi Seleme ölmüştü, o sırada Medine valisi Tarık idi. Sabah namazından sonra cenazesi getirildi ve Baki mezarlığına konuldu. Tarık, sabah namazını alaca karanlıkta kılardı. İbnu Ömer (ra) cenazenin sahibine: “Cenazenizin namazını ister hemen kılın, isterseniz güneşin yükselmesine kadar te’hir edin” dedi.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 20, (1, 229)


Hadis No: 3062

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra), sabah ve ikindi namazları vaktinde kılınmış ise bunlardan sonra cenaze namazı kılardı. (Buhari’nin bab başlığında, senetsiz olarak şu rivayet kaydedilmiştir: “İbnu Ömer mutlaka tahir olarak cenaze namazı kılardı. Güneş doğarken ve batarken cenaze namazı kılmazdı. Ellerini (de her tekbirde) kaldırırdı.”)

Kaynak: Buhari, Cenaiz 57; Muvatta, Cenaiz 21, (1, 229)


Hadis No: 3063

Ravi: Aişe

Tanım: Sa’d İbnu Ebi Vakkas (ra) vefat ettiği zaman, Hz. Aişe: “Onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım” dedi. Ancak onun bu teklifi yadırgandı ve hüsn-ü kabul görmedi. Bunun üzerine Hz. Aişe: “İnsanlar ne çabuk unutuyorlar, Allah’a yemin olsun Resulullah (sav) Beyza’nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı” dedi.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 99, (973); Muvatta, 22, (1, 229); Ebu Davud, Cenaiz 54, (3189, 3190); Tirmizi, Cenaiz


Hadis No: 3064

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: (Babam) Ömer İbnu’l-Hattab’ın cenaze namazı mescidde kılındı.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 23, (1, 230)


Hadis No: 3065

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki “Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine (bir sevap) yoktur” -bir nüshada- “aleyhinde bir şey yoktur.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 54, (3191)


Hadis No: 3066

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Siyahi bir kadın-veya bir genç-mescidin kayyumluk hizmetini yürütüyor (süpürüp temizliyor)du. Resulullah (sav) bir ara onu göremez oldu “Kadın-veya genç-hakkında (ne oldu?” diye) bilgi sordu. “O öldü!” dediler. Bunun üzerine “Bana niye haber vermediniz?” buyurdular. Ashab sanki kadıncağızın-veya gencin-ölümünü (mühim addetmeyip) küçümsemişlerdi. Aleyhissalatu vesselam: “Kabrini bana gösterin!” diye emrettiler. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra: “Bu kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur, Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 67, Salat 72, 74; Müslim, Cenaiz 71, (966); Ebu Davud, Cenaiz 67, (3203)


Hadis No: 3067

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) bir kabrin üzerinde namaz kıldı.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 70, (966)


Hadis No: 3068

Ravi: İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: Ümmü Sa’d (ra), Resulullah (sav) yokken vefat etti. Gelince üzerine namaz kıldı. Bu esnada bir ay geçmişti.

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 47, (1038)


Hadis No: 3069

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) Uhud şehidleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle (de), ölülerle (de) vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 75, (3223, 3224); Nesai, Cenaiz 61, (3, 61, 62)


Hadis No: 3070

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bugün Habeşli salih bir kimse öldü, haydi üzerine namaz kılın.” Ravi der ki: “Hemen saf yaptık (namaza durduk), ben ikinci safta -veya üçüncüde- idim. Aleyhissalatu vesselam onun üzerine (gıyabında) namaz kıldı.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 55, 54, Menakibu’l Ensar 38; Müslim, Cenaiz 64, (952); Nesai, Cenaiz 72, (4, 69, 70)


Hadis No: 3071

Ravi: Ebu Berze el-Eslemi

Tanım: Resulullah (sav) Maiz İbnu Malik’in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 52, (3l86)


Hadis No: 3072

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav)’a üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman: “Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?” diye sorardı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde: “Arkadaşınızın namazını kılın!” derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri, Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman (her getirilenin) namazını kıldı ve (borcu var mı? diye) sormadı. Şöyle derdi: “Ben mü’minlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanta bırakırsa o banadır, benim üzerimedir. Kimde mal bırakırsa o da kendi varislerinedir.”

Kaynak: Buhari, Feraiz 4, 15, 26, Kefalet 5, İstikraz 11, Tefsir, Ahzab 1, Nafakat 16; Müslim, Feraiz 14, (1


Hadis No: 3073

Ravi: Cabir İbnu Semüre

Tanım: Resulullah (sav)’a kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 107, (978); Tirmizi, Cenaiz 68, (1068); Nesai, Cengiz 68, (4, 66)


Hadis No: 3074

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üzerine müslümanlardan, kendisine şefaat taleb eden yüz kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 58, (947); Tirmizi, Cengiz 40, (1029); Nesai, Cenaiz 78, (4, 75)


Hadis No: 3075

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim, diyordu ki: “Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah’a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 59, (948); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3170)


Hadis No: 3076

Ravi: Malik İbnu Hübeyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir müslüman ölür ve üzerine, müslümanlardan üç saf namaz kılarsa, (Allah şefaati) mutlaka vacib kılar.” (Hadisin ravisi) Malik (ra), cenazeye katılanlar az olursa, bu hadis sebebiyle cemaati üç safa taksim ederdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 43, (3166); Tirmizi, Cenaiz 40 (1028)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*